Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Lasers in Medicine

فصلنامه علمی - پژوهشی لیزر پزشکیVolume 15, Number 2 (2018-9)


The Effect of Para-Coumaric Acid as Phenolic Compound on Human Melanoma Cancer Cells under Different Low Level Irradiation
بررسی اثر ترکیب فنولی پاراکوماریک اسید بر سلول های ملانومای انسانی تحت تابش انرژی های مختلف لیزر کم توان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing of a Tunable Three Layered Nanostructure and its Application in Biological Sensors
طراحی نانوساختار سه لایۀ تنظیم پذیر و کاربرد آن در حسگرهای زیستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementation and Evaluation of Intraoperative Fluorescence Polarization Imaging for a Tumor Margin Delineation in : ex-vivo Experiences with GFP+ Expressing Cells
اجرا و ارزیابی سامانۀ تصویربرداری فلورسنت قطبشی حین جراحی جهت تعیین مرز تومور به صورت ex-vivo با استفاده از سلول های بیان کنندۀ GFP مثبت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Maintaining Stemness Properties of Adipose-Derived Stem Cells by the Non-Toxic Concentration of Ciprofloxacin
ایجاد شرایط بهینۀ کشت سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به وسیلۀ تیمار با غلظت سیپروفلوکساسین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2018-6)


Antimicrobial Photodynamic Therapy Updates
تازه‌های درمان فتودینامیکی ضد میکربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Channel Wagon Wheel Design of an Optical Fiber Plasmonic Sensor for Detecting Hela and PC12 Cancer Cells
طراحی حسگر پلاسمونی سه‌کانالۀ فیبر چرخ واگن جهت تشخیص سلول‌های سرطانی Hela و PC12
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Au-Ag Alloy Metal Layer on the Performance Biological Sensors Based on Surface Plasmon Resonance
تأثیر لایۀ فلزی آلیاژ طلا- نقره بر عملکرد حسگرهای بیولوژیکی مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Broadband IR Suprcontinuum Generation in Single-Mode Windmill Single Crystal Sapphire Fiber
تولید نور ابرپایستار با پهنای وسیع در ناحیۀ مادون قرمز در تار ویندمیل تک کریستال سافایر تک مد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alexandrite Laser on Hair Removal in Women with and without Polycystic Ovary Syndrome
بررسی تأثیر لیزر الکساندریت برروی بیماران با سندرم پلی کیستیک تخمدان و بدون سندرم پلی کیستیک تخمدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2018-3)


Nominal Hazard Zone (NHZ) in Laser Working Place
اهمیت خطرات غیرپرتوی در لیزرهای پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Static Magnetic Field on the Activities of Cells in an In-vitro Spinal Cord Injury Model
تأثیر میدان مغناطیسی ایستا بر فعالیت سلول​ها در مدل آزمایشگاهی آسیب نخاعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-Thermal Plasma as a Novel Therapeutic Method for Wound Healing
پلاسمای غیر حرارتی به​عنوان یک رویکرد درمانی جدید در ترمیم زخم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Spin Transport in DNA Chains: An Approach to Spincaloritronics by Using the Laser
ترابرد اسپینی در زنجیره​های DNA : رهیافتی به اسپین​کالریترونیک با استفاده از لیزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Applicability of the Laser, Diode and Tungsten Sources in the Construction of a Low Cost Fluorescence Microscope and Its Application for Bacteria Imaging
مقایسۀ عملکرد منابع نوری لیزر، دیود و تنگستن در ساخت میکروسکوپ فلوئورسانسی ارزان​قیمت و کاربرد میکروسکوپ ساخته​شده در تصویر​برداری از باکتری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2017-12)


Role of Oxidative Stress in Biology of Cancer
نقش استرس اکسیداتیو بر بیولوژی سرطان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction study of Gold nanorods with Chondriotinase ABC I to design drug nanocarrier systems for curing spinal cord injuries
بررسی میان​کنش نانومیلۀ طلا با آنزیم کندرواتیناز با رویکرد طراحی سامانۀ هدفمند انتقال دارو برای ترمیم ضایعات نخاعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Stability of Third-Harmonic Generation as a Source of Ultraviolet Light for Use in Nano-Surgery
پایداری پدیدۀ تولید هارمونیک سوم به​عنوان منبع تولید نورفرابنفش برای استفاده در نانوجراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

UV-Vis Spectrophotometric studies on the effect of Tetraethyl Pyrophosphate as a bioenvironmental pollutant on the structure and stability of human Hemoglobin
مطالعات اسپکتروفتومتری مرئی فرابنفش اثر سم تترااتیل​پیروفسفات به​عنوان یک آلایندۀ زیست​محیطی بر ساختار و پایداری هموگلوبین انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ga-Al-As Laser on biocompatibility and Bioactivity of a PLGA-PEG-Hydroxyapatite composite scaffold
بررسی اثر لیزر کم توان Ga- Al-As بر زیست سازگاری و زیست فعالی داربست کامپوزیتی PLGA-PEG-Hydroxyapatite
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2017-8)


Application of Hyperbaric Oxygen in Treatment of Tissue Damage Due to Head and Neck Radiotherapy: A Clinical Report
استفاده از اکسیژن هایپرباریک در درمان آسیب‌های بافتی ناشی از پرتودرمانی در جراحی های سر و گردن : یک گزارش از تجربیات بالینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Application of Diffuse Reflectance Spectroscopy in Quantitative Evaluation of the Skin Erythema Following Laser Hair Removal
مطالعۀ کاربردی طیف​سنجی بازتابی پخشی در ارزیابی کمّی وضعیت اریتمای پوست به​دنبال فرآیند تابش لیزر موهای زائد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Whitening Efficacy of Light Activation Bleaching Method in Comparison to Conventional in-office Bleaching
مقایسۀ میزان سفید شدن دندان ها در روش بلیچینگ فعال شده توسط منابع نوری با روش معمول سفید کردن دندان ها در مطب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Anderson Transition in a DNA Lattice; Back-Bone Effects
گذار اندرسون در شبکۀ DNA و اثرات محور DNA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of CO2 Laser on Fluoride Uptake in Deciduous Enamel
اثر تابش لیزر دی‌اکسید‌کربن همراه با فلورایدتراپی موضعی بر جذب فلوراید در مینای دندان شیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2017-6)


The effectiveness of photodynamic therapy in treatment of basal cell carcinoma
اثـر​بخشـی فتـودینامیـک​تراپـی در سرطـان سلول​هـای بـازال پـوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Suppressing Chaotic Signals of Cardiac System by Dynamical Control Method
سرکوب سیگنال های آشوبناک قلبی با استفاده از روش کنترل پویا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The response of human fibroblast cells under different low level laser irradiation to benzene as environmental pollutant
پاسـخ سلـول​هـای فیبـروبـلاست انـسانـی تحـت تابـش انرژی​های مختلف لیـزر کم​توان به آلایندۀ محیطی بنزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of diabetes with hair analysis LIBS-PLS DA
تشخیص دیابت با استفاده ازآنالیز مو به روش LIBS-PLS DA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fractional Ablative CO2 laser on the reduction of Striae distensae
بررسی اثر لیزر Fractional Ablative CO2 در کاهش استریای بارداری در بیماران مبتلا به استریای بارداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2018-3)


Optogenetics: Concepts and Applications
اپتوژنتیک: مفاهیم و کاربردها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Nominal Hazard Zone (NHZ) in Laser Working Place
ناحیۀ خطر (NHZ) در کار با لیزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Laser Heat Transfer in Tissue
بررسی انتقال حرارت لیزر در بافت پوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Efficacy of Autologous Fibroblast Transplantation and Low-Level Laser Therapy in the Healing Process of Grade 3 Burn wounds in Diabetic patients
بررسی اثر کشت فیبروبلاست اتولوگ به همراه لیزر کم توان در ترمیم زخم های سوختگی درجه 3 در بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nano particles and laser intensity on cancer therapy and Tissue temperature variations after irradiation
بررسی تأثیر نانو ذرات و شدت لیزر در درمان سرطان و تغییرات دمایی بافت پس از تابش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2016-12)


Laser safety importance in clinical applications
اهمیت ایمنی لیزر در کاربردهای بالینی لیزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of gene expression and nanotechnology in wound healing process
تغییرات بیانی ژن ها در فرآیند ترمیم زخم و نقش فناوری نانو در ترمیم آسیب های پوستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Metabolomic Study the Effect of Intravenous Laser Irradiation Using Red Light in Patients with Type 2 Diabetes
مطالعۀ متابولومیکی اثر تابش لیزر کم‌توان درون‌وریدی با استفاده از نور قرمز در بیماران مبتلا به دیابت تیپ2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of 20 Patients with Diabetic Foot Ulcer Grade 2 and 3 on Iranian Effective Medicine on, A Comparative Study with Low level laser therapy
بررسی وضعیت درمان 20 بیمار دارای زخم پای دیابتی درجه 2 و 3 براساس پروتکل های درمانی مبتنی بر طب سنتی ایرانی در بجنورد طی سال های 95-1394، یک مطالعۀ مقایسه ای با درمان های لیزر کم توان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Debridement Effect of Manual Tools, ultrasonic and Er:YAG Laser on Viability of Gingival Fibroblast of Human Periodontitis
مقایسۀ تأثیر دبریدمان سطح ریشۀ دندان‌های مبتلا به پریودنتیت با وسایل دستی، اولتراسونیک و لیزر Er:YAG بر نرخ بقای فیبروبلاست‌های لثۀ انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of laser diode and methylene blue on photodynamic therapy cells of prostate cancer at laboratory situations
بررسی اثر لیزر دیود و متیلن بلو در فوتودینامیک تراپی سلول های سرطان پروستات در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of light propagation in human skin tissue using the reduced-variance Monte Carlo method for wavelengths above 1000 nanometers
شبیه سازی انتشار نور درون بافت پوست انسان با استفاده از روش مونت کارلو واریانس کاهش یافته در طول موج های بالاتر از 1000 نانومتر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of High and Medium Power Gallium - Arsenide Laser on Pain and Upper Extremity Function Following Elbow Lateral Epicondylitis
بررسی تأثیر تابش پرتوهای لیزر پرتوان و با توان میانی گالیوم آرسناید بر درد و عملکرد اندام فوقانی در بیماران مبتلا به التهاب اپی کندیل خارجی آرنج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2016-9)


Effects of Electrical Stimulation as a Treatment for Bell’s Palsy: A Review Article
بررسی اثر تحریکات الکتریکی در درمان بیماران فلج بلز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Focusing and Convergence ‎of Wagon Wheel ‎ Second Harmonic Laser Using Galerkin Finite Element Method
بررسی تمرکز و همگرایی لیزر هارمونیک دوم چرخ واگن با استفاده از روش اجزای محدود گلرکین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Photodynamic Inactivation of Escherichia Coli PTCC 1276 Using a Low Power Continuous Nd:YAG Laser and Gold Nanoparticles
بررسی غیرفعالسازی فتوداینامیکی باکتری اشریشیاکلی P‏TCC 1276 با استفاده از لیزر نئودیوم یاگ پیوسته کمتوان و نانوذرات طلا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Histological Evaluation of Low Level Laser Therapy on Ridge Preservation after Tooth Extraction
بررسی تأثیرات کلینیکی و هیستولوژیک استفاده از لیزر کم​توان بر پروسۀ حفظ ابعاد ریج پس از کشیدن دندان
| [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Skin Thermal Treatment by Fractional Radiation of a Nd:YAG Laser for Skin Treatments
شبیه‌سازی گرمایش پوست به‌روش تابش جزئی لیزرNd:YAG برای درمان‌های پوستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2016-1)


Comparison of Low Level Laser’s Effectiveness to Improve Pain and Functional Disability in Patients with Nonspecific Low Back Pain
بررسـی مقایسه‌ای تأثیـر تابش پـرتـوهای لیـزر کم‌توان در میزان درد و ناتوانـی عملکردی ناشـی از کمردردهای غیراختصاصـی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Simultaneous Effects of Charge Transfer Processes and Energy Transfer Processes on Photodynamic Therapy Efficacy
مدل‌سازی تأثیر همزمان فرآیندهای انتقال بار و انتقال انرژی در افزایش بهره درمان‌های فتودینامیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Post LASIK Ectasia using Zernike Coefficients of Topography
پیش‌بینی اکتازی قرنیه پس از لیزیک با استفاده از ضرایب زرنیک موجود در توپوگرافی قبل از عمل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Does Sub-Lethal Antimicrobial Photodynamic Therapy Result in Increasing Antibiotic Resistance in Pseudomonas Aeruginosa Isolates?
آیـا فتـودینامیـک‌درمانـی ضـدمیکربـی زیـر حد کشنده منجر به افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های Pseudomonas Aeruginosa مـی‌شود؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Increase the Accuracy of Fluorescent Molecular Tomography Image Reconstruction using Regularization Matrix Based on Structural Data
بهبود دقت روش بازسازی تصاویر بـرش‌نگــاری فلورسنـت مولکولـی با استفاده از ماتریـس رگولاریزیـشن مبتنـی‌بر اطلاعات ساختـاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2016-1)


Applications and advantages of nanostructures in photodynamic therapy
کاربردها و مزایای نانو‌ساختارها در فتودینامیک‌درمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement the accuracy in determination of hemoglobin concentration using near-infrared optical reconstruction with Finite Element Method algorithm with increasing the number of projections and Samplings
بهبود دقت در تعیین تراکم هموگلوبین بافت در برش‌نگاری بینابی فروسرخ به روش المان محدود با افزایش تعداد پروجکشن‌ها و نمونه‌برداری‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of mustang and lasotronic laser on the efficiency of 5-aminolevulinic acid mediated photodynamic therapy on MDA-MB-231 cells
مقایسۀ اثر لیزر موستانگ و لازوترونیک در بازده درمان فتودینامیکی با واسطۀ 5-آمینولوولینیک اسید بر‌روی سلول​های ‌MDA-MB-231
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of high power laser and routine physiotherapy in the treatment of supraspinatus tendinitis
مقایسۀ اثر لیزر پرتوان و درمان رایج فیزیوتراپی در درمان تاندونیت سوپرااسپایناتوس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Stabilization of CO2 Laser with Fuzzy Logic for Treatment the Cancer Cells of Ocular Tumors
پایدارسازی لیزر گازی دی​اکسیدکربن با منطق فازی برای درمان سلول​های سرطانی تومورهای چشمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2015-4)


Applications of Graphene nanosensor in DNA sequencing
کاربرد نانوسنسورهای گرافنی در توالی‌سنجی DNA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Surface Enhanced Raman Scattering biosensor fabrication based on porous silver nanostructures grown on glass substrate and its application for Lysine molecule detection at low concentrations
ساخت حسگر زیستی پراکندگی رامان ارتقاء‌یافتۀ سطحی بر پایۀ نانو‌ساختارهای متخلخل نقره رشد‌یافته بر‌روی بستر شیشه و استفاده از آن برای آشکارسازی مولکول Lysine در غلظت‌های کم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and evaluation of integrated optical setup for interstitial photodynamic therapy using Monte-Carlo simulation
طراحی و ارزیابی چینش جامع اُپتیکی برای روش فتودینامیک‌تراپی داخل حفره‌ای با استفاده از شبیه-سازی مونت‌کارلو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2014-10)


Serious challenges in the provision of specialized medical laser services
چالش های جدی در ارائه خدمات تخصصی لیزر پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of photodynamic therapy on tumor extracellular matrix and related molecules
اثرات فتودینامیک‌درمانـی بر ماتـریکـس خارج سلولی تومـور و مولکول‌هـای مرتبـط با آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Photodynamic inactivation decreases the minimal inhibitory concentration of antibiotics against Acinetobacter Baumannii from patients with respiratory tract infections
کاهش حداقل غلظت مهارکنندۀ رشد آنتی‌بیوتیک‌ها برای سویه‌های Acinetobacter baumannii جدا‌شده از دستگاه تنفس بعد از غیر فعال‌سازی فتودینامیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison between Different Wavelengths of Diode Lasers in Modeling of Endovenous Laser Treatment
مقایسۀ میان طول موج‌های مختلف لیزر دیود در شبیه‌سازی لیزر درمانی درون وریدی (EVLT)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2014-4)


Effects of Low Power Ga - As Laser Irradiation on Lateral Elbow Epicondylitis: A Systematic Review Approach
تأثیر لیزر کم‌توان گالیوم-آرسناید در درمان اپی‌کندیلیت خارجی آرنج: یک مطالعۀ مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of optical arrangement for fluorescent molecular imaging to improve the accuracy of the reconstruction by calculating the jacobian matrix
بهینه​سازی سامانۀ چینش اپتیکی در تصویربرداری فلورسنت مولکولی جهت بهبود دقت مرحلۀ بازسازی از طریق محاسبۀ ماتریس ژاکوبین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Gossypol on Radiosensitivity of U-87MG Cell Line by In-Vitro Colonogenic Assay
مطالعۀ اثر ترکیب گیاهی Gossypol بر حساسیت سلول‌های توموری گلیوبلاستوما به پرتودرمانی به‌روش سنجش کلونی‌زایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2013-7)


Designing Chained Multi-Teeth Nano Plasmonic Filter (CM1-r-TPNF) for Use in Medical Micro-Devices
طراحی نانو‌پالایشگر پلاسمونیکی چنددندانه‌ای زنجیره‌ای (CM1-r -TPNF) برای به‌کارگیری در افزاره‌های ریز‌ساختار پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dexamethasone and Low Intensity Ultrasound Synergistically on Osteogenic Differentiation of Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
بررسی تأثیر سینرژیک دگزامتازون و امواج فراصوت با شدت پایین در تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Phototoxic Effect of Hypericum Perforatum L. Extract on Enterococcus Faecalis, Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli
بررسی اثر فتوتوکسیک عصارۀ گیاه هوفاریقون بر Enterococcus Faecalis، Staphylococcus Aureus و Escherichia Coli
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2013-4)


Evaluation effect of light leakage and sensitivity on point spread function of intraoperative fluorescence imaging system in a tissue-like phantom
ارزیابی تأثیر نشت نوری و حساسیت بر تابع نقطه گستر دستگاه تصویربرداری فلورسنت جراحی در فانتوم معادل بافت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Proliferation and Odontogenic Differentiation of Bone –Marrow Mesenchymal Stem Cell by Low Intensity Continues Ultrasound
تکثیر و تمایز ادونتوژنیک سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بوسیله امواج فراصوت پیوسته با شدت پایین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Resolution improvement of multispectral fluorescent molecular tomography images using linear unmixing algorithm
بهبود توان تفکیک تصاویرچند بینابی توموگرافی فلورسنت ملکولی با استفاده از الگوریتمunmixingخطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between efficacy of Alexandritis Laser between women with polycystic ovary syndrome (PCO) and women without polycystic ovary syndrome
بررسی مقایسه ای اثر بخشی لیزر الکساندریت در موزدایی زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCO)‌و زنان بدون سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of water storage on the Bond Strength to lased enamel With Er YAG laser
ارزیابی تأثیر نگهداری در آب بر چسبندگی کامپوزیت به مینای لیزرشده با Er:YAG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2013-1)


بررسی اثر لیزر کم‌توان برکاشت مو درطی یک جلسه تابش بر واحدهای فولیکولی استخراج‌شده
بررسی اثر لیزر کم‌توان برکاشت مو درطی یک جلسه تابش بر واحدهای فولیکولی استخراج‌شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of temperature changes in a triple-layered skin structure in 3D Pennes bioheat transfer equation under laser radiation in macro and nanoscale
تخمین تغییرات دما در ساختار سه‌‌بُعدی پوست سه‌لایۀ معادلۀ انتقال گرمای زیستی پنس بر اثر تابش لیزر در سطح میکرو و نانو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Breast Cancer Detection Using Raman Spectroscopy
تشخیص سرطان پستان با استفاده از طیف‌سنجی رامان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Investigation of Photo thermal Effect of Pulsed CO2 Laser with Gaussian Time on Skin
بررسی تحلیلی اثر حرارتی لیزرپالسی co2 با دمش گوسی روی پوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of liver cancer cells to methylene blue-mediated photodynamic therapy
بررسی پاسخ سلول‌های سرطانی کبد به درمان فتودینامیکی با واسطۀ متیلن‌بلو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2012-10)


Ultrasensitive biological nanosensor based on surface plasmon resonance in near-infrared range
نانو‌حسگر زیستی فوق حساس بر‌اساس تشدید پلاسمون سطحی در محدودۀ طیف مادون قرمز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of laser angioplasty in visible and long wavelength
مطالعۀ لیزر آنژیوپلاستی در طول موج‌های مرئی و بلند
| [PDF-FA] | [XML] |

Development ofForwardAlgorithms by using Finite Element Method with Fluorescent Molecular Tomography in Homogenouse Medium
طراحی واجرای الگوریتم فوروارد تصاویر سیستم برش‌نگاری فلورسنت مولکولی با استفاده ازروش اجزای محدود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment and management of Dental hypersensitivity with laser
کنترل و درمان حساسیت دندانی با لیزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Erythema parameter auto Measurment algorithm of The PASI standard in psoriasis disease
بهبود الگوریتم اندازه‌گیری خودکار پارامتر اریتم در استاندارد PASI برای بیماران پسوریازیس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2012-7)


Effects of low level laser therapy on grades II and III of diabetic foot ulcers
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

High Performance Method for Skin Roughness Detection Using Raman Spectroscopy
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Solve the Forward Problems by Green Function in New Fluorescence Molecular Tomography Imaging System
طراحی و اجرای الگوریتم فوروارد برای سامانۀ برش‌نگاری فلورسنت ملکولی در محیط‌های همگن با استفاده از توابع گرین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of laser CT scanner for gel dosimetry, introducing a new optical design
بهینه‌سازی دستگاه سی‌تی‌اسکن لیزری به‌منظور دوزیمتری ژل براساس طراحی جدید اپتیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The application of laser bleaching in dentistry
کاربرد لیزر در بلیچینگ های دندانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2012-4)


Tooth Bleaching with Laser
سفید‌کردن دندان‌ها با لیزر
| [PDF-FA] | [XML] |

Extraordinary optical transmission (EOT) effect of perforated metallic films on quantum well IR photodetector responsivity for diagnosing Troponin I enzyme
اثر عبور غیر متعارف نور از لایۀ فلزی حفره‌دار بر پاسخ‌دهی آشکارساز نوری چاه کوانتومی مادون قرمز جهت تشخیص آنزیم تروپونین I
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of585nm LASER(PDL) and cryotherapy in the treatmnt of viral wart
مقایسه اثرات درمانی لیزر باطول موج nm585 ((PDL باکرایوتراپی در درمان زگیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Troponin I enzyme sensor based on Raman spectroscopy in presence of gold nanoparticles
طراحی حسگر آنزیم سکته قلبی تروپونین I بر اساس اسپکتروسکوپی رامان در حضور نانو ذرات طلا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurment of Erythema parameter of The PASI standard in psoriasis disease using image processing
اندازه‌گیری پارامتر اریتم استاندارد (PASI) در بیماری پسوریازیس بوسیله پردازش تصویر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2012-1)


اثر لیزر کم توان در پیشگیری و درمان موکوزیت ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی
اثر لیزر کم توان در پیشگیری و درمان موکوزیت ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of quantum well infrared photodetector for sensing surface enhanced Raman scattering spectrum of Troponin I enzyme
طراحی آشکارساز نوری چاه کوانتومی مادون قرمز جهت تشخیص طیف پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی آنزیم تروپونینI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Consideration of Temperature Distribution Function into the Tooth as Two-Layer Model Including Enamel and Dentin
بررسی تحلیلی تابع توزیع دما درون دندان به صورت دولایه متشکل از مینا و عاج تحت تابش لیزر Er:YAG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Simulation of LITT in Biological Tissue with Dual Reciprocity Boundary Element Method
بررسی و شبیه‌سازی LITT در بافت بیولوژیکی با روش المان مرزی دو‌جانبه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Low-level laser therapy and autogenous bone graft on bone regeneration in the treatment of two wall and three wall infrabony periodontal defects: a clinical study
کاربرد پیوند استخوانی اتوژن به تنهایی و به همراه کاربرد لیزرکم توان در درمان ضایعات پریودنتال داخل استخوانی دو و سه دیواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2011-10)


The effective mechanisms of low level laser therapy on wound healing: Review article
مروری بر مکانیسم های اثر گذاری لیزر کم توان بر ترمیم زخم پوستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological Changes Of Human Intracanal Dentin After Nd:YAG laser Irradiation, Ultrasonic and Conventional Methods: SEM Evaluation
تغییرات مورفولوژیک عاج داخل کانال توسط لیزر Nd:YAG ، اولتراسونیک و روشهای معمول : ارزیابی میکروسکوپ الکترونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of skin spectrum for quantitative determination of skin pigmentation
مطالعۀ طیف پوست انسان به منظور تعیین تاثیر رنگ‌دانه‌ها در طیف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Modelling of Ultrasound Generation by Laser in a breast tumor and Study of tumor Parameters effect on Generated Ultrasound Properties
شبیهسازی تولید امواج اپتواکوستیک در اثر دریافت انرژی لیزر در تومور پستان و بررسی اثر ویژگیهای تومور برویژگیهای فراصوت تولیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Optical Polarization Imaging of Pigmented Skin Lesions: Comparison, Advantageous, and Challenges
تصویربرداری اپتیکی پلاریزاسیونی از ضایعات رنگدانه‌ای پوست: مقایسه، فواید و چالش ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2011-7)


کاربرد فتودینامیک تراپی در عفونتهای موضعی
کاربرد فتودینامیک تراپی در عفونتهای موضعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Platform Switched Laser-Lok implant on the stress distribution of crestal boneby Finite Element Analysis
بررسی اثر پلتفرم سوییچینگ بر ایمپلنت لیزرلاک بر روی تنش های وارد بر استخوان کرستال به روش آنالیز المان محدود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا تابش پروفیلاکتیک لیزر PDL 585 nm در بهبود پیش اسکارهای (prescars ) ماموپلاستی موثر است؟
آیا تابش پروفیلاکتیک لیزر PDL 585 nm در بهبود پیش اسکارهای (prescars ) ماموپلاستی موثر است؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Edge Detection Method for Lesion Area Assessment in PASI
استفاده از روش تشخیص لبه برای محاسبه پارامتر سطح در استاندارد PASI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Nanostructure induction on the surface of polystyrene using ArF Excimer laser for improvement of biocompatibility
ایجاد نانو ساختار روی سطح پلی استایرن با استفاده از لیزر اکسایمر ArF برای افزایش زیست سازگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of low level laser on reduction of trismus after third molar surgery
بررسی اثر لیزر دیود 810 نانومتر بر کاهش تریسموس ناشی از جراحی عقل نهفته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2011-4)


کاربرد فتودینامیک تراپی در عفونت‌های موضعی
کاربرد فتودینامیک تراپی در عفونت‌های موضعی
| [PDF-FA] | [XML] |

Low Intensity Ultrasound, Proliferation & Growth Indexes in Adult Stem Cell
فراصوت کم‌توان، تکثیر و اندیکس‌های رشد سلول‌های بنیادی بالغین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of physical and chemical properties of collagenous tissue before and after ArF laser irradiation
بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی بافت کلاژنی قبل و بعد از تابش لیزر اگزایمر فرابنفش آرگون- فلوراید در خط 193 نانومتر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Is Photodynamic Therapy Effective in Treatment of Periodontal Diseases? A Review of Literature
آیا فتودینامیک‌تراپی می‌تواند در درمان انواع بیماری‌های پریودنتال مؤثر باشد؟ مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of microleakage in occlusal and cervical part of cavitites prepared by Er:YAG laser and conventional method
ارزیابی مقایسه‌ای ریزنشت ناحیه اکلوزال و سرویکال حفرات تهیه‌شده با لیزر Er:YAG و فرز معمولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of experimental Tumor Volume of a mouse using optical imaging system in different processing stages
ارزیابی حجم تومورهای تجربی در موش با استفاده از سیستم تصویربرداری نوری در مراحل مختلف رشد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2011-1)


Laser and enamel resistance to caries
لیزر و مقاومت مینای دندانی به پوسیدگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Case report (Technical and scientific) of transverse excitation atmospheric air laser
گزارش ویژه علمی و فنی ساخت لیزر هوا در فشار اتمسفر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of incoherent ultraviolet light on the renal capsule tissue using dynamic mechanical analysis and FTIR spectroscopy
اثر تابش ناهمدوس فرابنفش برروی بافت کپسول کلیوی با استفاده از آزمون کششی دینامیکی و طیف‌سنجی FTIR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Laser-Lok microgrooves on the stress distribution of crestal bone by Finite Element Analysis
بررسی اثر میکروکانال‌های laser-lok برروی تنش‌های وارد بر استخوان کرستال به‌روش آنالیز المان محدود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Photodynamic inactivation effect of methylene blue and toluidine blue O on ATCC Escherichia coli and clinical isolate of multidrug-resistant Escherichia coli
بررسی اثرغیرفعال‌سازی فتودینامیکی Escherichia coli (ATCC 25922) و سویه بالینی Escherichia coliمقاوم به دارو با رنگ متیلن بلو وتولوئیدین بلو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2010-10)


تازه ها
تازه ها
| [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication and characterization of Nd3+-oxyflouride laser glasses
ساخت و شناسایی شیشه‌های لیزری فلوروفسفاتی آلاییده به Nd3+
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Elements Energy spectrum by modified Grid search method
بررسی طیف عنصر 22Na به‌روشGrid search تعمیم‌یافته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the heating process of gold nanoparticles in laser nanomediciner
مطالعه فرآیند گرمایش نانوذرات طلا در نانوپزشکی لیزری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The studying of second order electro-optical effects in CdTe quantum
بررسی آثار الکترواپتیک درجه دوم در نقطه‌های کوانتومی کادمیوم تلوراید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Photodynamic inactivation of multidrug-resistant bacteria mediated
غیرفعال‌سازی فتودینامیکی باکتری‌های مقاوم به دارو با رنگ متیلن بلو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2010-7)


Monte Carlo simulation of radiation damage in CR-39 plastics by air activity of radon and progeny
شبیه‌سازی مونت کارلوی تخریب تابشی پلاستیک های CR-39 در اثر فعالیت رادن و دختران آن در هوا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of photothermal interaction of lasers with human skin
بررسی اثر فوتوگرمایی لیزر CO2 برروی پوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی پالس اکسی متری بازتابی جنین به روش مونت کارلو
شبیه سازی پالس اکسی متری بازتابی جنین به روش مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فتودینامیک تراپی در سرطان های دهان : اصول و نحوه کاربرد
فتودینامیک تراپی در سرطان های دهان : اصول و نحوه کاربرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر تابش لیزرEr YAG بر سازگاری زیستی دیسک های تیتانیومی SLAو مورفولوژی سلولهای شبه استئوبلاست انسانی SAOS-2
بررسی تاثیر تابش لیزرEr YAG بر سازگاری زیستی دیسک های تیتانیومی SLAو مورفولوژی سلولهای شبه استئوبلاست انسانی SAOS-2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2010-4)


Make and optimize of TEA air laser for medicine application
ساخت وبهینه سازی لیزر هوا جهت کاربردهای پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Laser in Treatment of Periimplantitis: Review of the Literature
کاربرد لیزر در درمان بیماری التهابی باف تهای اطراف ایمپلنت: مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An optical imaging system development based on polarized light and polarization for evaluating skin lesions
توسعه یک سیستم تصویربرداری اپتیکی بر مبنای نور قطبیده و پلاریزاسیون جهت ارزیابی ضایعات پوستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of PASI in psoriasis with image processing
تعیین پارامتر سطح در استاندارد پاسی(PASI)در بیماری پسوریازیس توسط پردازش تصویر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ga-As (904nm) and He-Ne (632.8nm) laser on the improvement of biomechanical characteristics recovery in full thickness wound
اثر لیزر Ga-As (nm 904) و He-Ne ( nm8/632) بر بهبود ویژگیهای بیومکانیکی زخم تمام ضخامت پوستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2010-1)


تازه ها
تازه ها
| [Abstract-FA] | [XML] |

سیستم های نوری و لیزری خانگی مورد استفاده در درماتولوژی (رفع موهای ناخواسته)
سیستم های نوری و لیزری خانگی مورد استفاده در درماتولوژی (رفع موهای ناخواسته)
| [PDF-FA] | [XML] |

آماده سازی لیزری سطح زیست مواد
آماده سازی لیزری سطح زیست مواد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Survay of Low Level Laser Therapy of diode 685 , 830 nm on Growth of Trichophyton rubrum, In Vitro
بررسی اثرلیزرکم توان دیود با طول موجهای 685 و830 نانومتر بر روی رشد قارچ تریکوفیتون روبروم در شرایط آزمایشگاهی
| [PDF-FA] | [XML] |

Functional Correlation analysis between motor area, cerebellum and basal ganglia in Parkinsonism using resting state fMRI data
آنالیز همبستگی عملکردی بین نواحی حرکتی و هسته‌های قاعده‌ای مغز در بیماران پارکینسونیسم با استفاده از دادگان fMRI حالت استراحت
| [PDF-FA] | [XML] |

اثرات یک جلسه تابش لیزر دی اکسید کربن غیر تخریبی(Non-ablative CO2 Therapy, NACLT)در کاهش درد آفتهای دهانی ماژور (یک مطالعه مقدماتی)
اثرات یک جلسه تابش لیزر دی اکسید کربن غیر تخریبی(Non-ablative CO2 Therapy, NACLT)در کاهش درد آفتهای دهانی ماژور (یک مطالعه مقدماتی)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2009-10)


کاربرد لیزر برای پیشگیری از جدا شدگی شبکیه: یک مقاله مروری
کاربرد لیزر برای پیشگیری از جدا شدگی شبکیه: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of combined 2 - Methoxyestradiol and Methoxyamine on sensitivity of IUdR yielding cobalt 60 gamma in Spheroid model cultured Glioblastoma cells by Colony assay measurement method
بررسی اثر توأم 2- متوکسی استرادیول و متوکسی آمین بر حساسیت زایی IUdR نسبت به پرتو گاما کبالت 60 در مدل کشت اسفروئید از سلول های گلیوبلاستوما به روش سنجش توانایی کلنی زایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of scleral canal diameters at optic nerve head in patients with nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy using optical coherence tomography
ارزیابی ابعاد کانال اسکلرال در سر عصب بینایی به وسیله optical coherence tomography در بیماران مبتلا به اپتیک نوروپاتی ایسکمیک قدامی غیر شریانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ناحیه بندی فانتوم بیولوژیکی رشته اعصاب نخاع موش از روی تصاویر تشدید مغناطِیسی تانسور انتشار با روش نمو جبهه آماری غیرپارامتریک
ناحیه بندی فانتوم بیولوژیکی رشته اعصاب نخاع موش از روی تصاویر تشدید مغناطِیسی تانسور انتشار با روش نمو جبهه آماری غیرپارامتریک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The analytical investigation of thermal stress in dentin and enamel under CW Er:YAG laser radiation
بررسی تحلیلی تنش حرارتی ایجاد شده در مینا وعاج دندان تحت تابش لیزر پیوسته Er:YAG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2009-11)


تولید واکسن مؤثر بر روی سرطان کبد با استفاده ازPDT
تولید واکسن مؤثر بر روی سرطان کبد با استفاده ازPDT
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از فتودینامیک تراپی P‏DTدر واریس مری
استفاده از فتودینامیک تراپی P‏DTدر واریس مری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر595nmPDLبر روی بازال سل کارسینومای(BCC)سطحی و ندولر
اثر595nmPDLبر روی بازال سل کارسینومای(BCC)سطحی و ندولر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان هیدرادنیت سوپوراتیو با استفاده ازIPL
درمان هیدرادنیت سوپوراتیو با استفاده ازIPL
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فتودینامیک تراپی در درماتولوژی: مقاله مروری
فتودینامیک تراپی در درماتولوژی: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Laser therapy for diabetic retinopathy
لیزر در درمان رتینوپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Low Level Laser Therapy in Treatment of Diabetic Foot Ulcer:Quantitative Microbiologic Study
بررسی لیزرکم توان در درمان زخم مزمن پای دیابتی: ارزیابی کمی میکروبیولوژیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-pulsed Nd:YAG (1064 nm) effects on facial hair removal at 28 months follow up
بررسی اثر بخشی لیزرLong-pulsed Nd:YAG (1064 nm)در رفع موهای زاید صورت با متوسط پیگیری 28 ماهه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Spectrophotometric Spectra for Evaluation and Classification of Skin Color
استفاده از طیف حاصل از اسپکتروفتومتری در ارزیابی و طبقه بندی رنگ پوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Consideration of RF and electromagnetic radiations in MRI on folliculogenesis process in adult rats
بررسی اثرات امواجRFو میدان الکترومغناطیس حاصل از تابشMRIبرفرآیند فولیکولوژنز در موش های صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of efficacy of photodynamic therapy in basal cell carcinoma with 6 months follow-up
بررسی میزان اثربخشی فتودینامیک تراپی در درمان بازال سل کارسینوما و عوامل مؤثر بر نتیجه درمان با پیگیری 6 ماهه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2009-9)


یک راه حل ساده برای یک مشکل شایع
یک راه حل ساده برای یک مشکل شایع
| [XML] |

استفاده ازmicro- focused ultrasoundجهتliftingابرو و بهبود شلی(laxity)وtextureپوست (نتایج اولیه یک مطالعه مولتی سنتریک )
استفاده ازmicro- focused ultrasoundجهتliftingابرو و بهبود شلی(laxity)وtextureپوست (نتایج اولیه یک مطالعه مولتی سنتریک )
| [XML] |

ظهور سریع یک موردBCCندولر به دنبال فتودینامیک تراپی
ظهور سریع یک موردBCCندولر به دنبال فتودینامیک تراپی
| [XML] |

تکنولوژی light-activatedجهت پیوند غشای آمنیوتیک به قرنیه(Amniotic membrane transplant)
تکنولوژی light-activatedجهت پیوند غشای آمنیوتیک به قرنیه(Amniotic membrane transplant)
| [XML] |

آنچه که پرستاران در هنگام کار با لیزر باید بدانند : مراقبت های قبل و حین
آنچه که پرستاران در هنگام کار با لیزر باید بدانند : مراقبت های قبل و حین
| [XML] |

Assessing the effectiveness of nonablative laser rejuvenation, using
ارزیابی میزان اثربخشی عمل بازسازی پوست با لیزر غیرتخریبی با به کارگیری تکنیک تصویربرداری اولتراسوند با فرکانس بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effectiveness of nonablative laser rejuvenation, using
فوتودینامیک تراپی در درمان بازال سل کارسینوما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Melanoma diagnosis using extraction proper features from
تشخیص ملانوما به کمک استخراج ویژگیهای مناسب از تصاویر درماتوسکوپی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The analytical evaluation of temperature distribution in dentin
محاسبه تحلیلی دمای ایجاد شده در عاج دندان ، تحت تابش لیزر پالسیEr:YAG و بررسی تأثیر مدت زمان و انرژی پالس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of low level laser (685nm) therapy in prevention of radiation
بررسی اثربخشی لیزر کم توان طول موج قرمز در پیشگیری و کاهش شدت موکوزیت دهانی ناشی از رادیوتراپی ناحیه فارنکس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Relieving pain in minor aphthous stomatitis by a single session of
کاهش درد آفت های دهانی مینور با استفاده از یک جلسه تابش غیر تخریبی لیزر دی اکسید کربن(Non-ablative CO2 Laser Therapy, NACLT )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2008-10)


Make of Treatment Diode Laser with 670 nm and 5mw Output
ساخت دیود لیزر درمانی با طول موج 670 نانومتر و توان خروجی 5
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

( کنترل کیفی لیزرهای پزشکی ( 1
( کنترل کیفی لیزرهای پزشکی ( 1
| [PDF-FA] | [XML] |

تبخیر فتوسلکتیو پروستات(PVP)با لیزر KTP
تبخیر فتوسلکتیو پروستات(PVP)با لیزر KTP
| [PDF-FA] | [XML] |

Nd:YAG Laser Hair Removal: Treatment Session and Total Energy Effects on Hair Reduction
بررسی ارتباط پاسخ درمانی لیزر Nd:YAG با تعداد جلسات درمانی و چگالی انرژی در رفع موهای زائد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Optical Elastography: From Theory to Clinical Applications
بررسی مبانی و کاربردهای بالینی تکنیک جدید تصویربرداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Reflection Optical Imaging Characteristics Using Fluorescence with Near Infrared Wavelength at Different Depths of Tissue Equivalent Phantom
بررسی ارزیابی خصوصیات تصویر نوری حاصل از فلورفورهای با طول موج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Fibroblast Cells Behavior on the Acrylic Acid Co2 Pulsed Laser Grafted Silicone Elastomer for Tissue Engineering Application
بررسی رفتار سلو لهای فیبروبلاست بر روی سیلیکون الاستومر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Photobiological Effects of 2 mw Helium Neon Laser with 632.8 nm Wavelength on Albumin, Total Protein and Activity of LDH, CPK, ALP in Blood
اثرات فوتوبیولوژیک لیزر هلیوم نئون بر روی میزان پروتئین تام،
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analytical Investigation of Temperature Distribution in Enamel under Er:YAG Laser Radiation
بررسی تحلیل ی تابع توزیع دما درون مینای دندا ن تحت تابش لیزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Low Level Laser Therapy in Treatment of Diabetic Foot Ulcers: Double Blind Controlled Clinical Trial
نقش لیزر تراپی در درمان زخم پای دیابتی : یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2009-1)


Experimental Studies of Model Drug Delivery Using Superpulse CO2 Laser
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش تحریک زیستی نوری (Photobiostimulation) در موکوزیت‌های دهانی
نقش تحریک زیستی نوری (Photobiostimulation) در موکوزیت‌های دهانی
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از لیزرهای کم توان در ترمیم زخم
استفاده از لیزرهای کم توان در ترمیم زخم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک بیمار مبتلا به آتروآمبولی انگشت و درمان آن با استفاده از لیزر کم توان (گزارش موردی)
معرفی یک بیمار مبتلا به آتروآمبولی انگشت و درمان آن با استفاده از لیزر کم توان (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مرزبندی تصاویر درماتوسکوپی از ضایعه ملانوما با فیلتر پلاریزه و بدون آن به کمک شبیه سازی
مقایسه مرزبندی تصاویر درماتوسکوپی از ضایعه ملانوما با فیلتر پلاریزه و بدون آن به کمک شبیه سازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استخراج الگوی پروتئینی از داده‌طیف‌جرمی‌لیزری جهت تشخیص سرطان پستان با استفاده از الگوریتم داده‌کاوی
استخراج الگوی پروتئینی از داده‌طیف‌جرمی‌لیزری جهت تشخیص سرطان پستان با استفاده از الگوریتم داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی دو طول موج قرمز و مادون قرمز لیزر کم توان در درمان آکنه ولگاریس
بررسی اثربخشی دو طول موج قرمز و مادون قرمز لیزر کم توان در درمان آکنه ولگاریس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر امواج فراصوت با شدت پایین بر تمایز استئو ژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان رت در محیط آزمایشگاهی
تاثیر امواج فراصوت با شدت پایین بر تمایز استئو ژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان رت در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2008-6)


اثر لیزر کم توان GaAlAs با طول موجهای 685 و 830 نانومتر در درمان جراحی فلپ پریودونتال
اثر لیزر کم توان GaAlAs با طول موجهای 685 و 830 نانومتر در درمان جراحی فلپ پریودونتال
| [Abstract-FA] | [XML] |

مدل ارزیابی شدت سیگنال تابش شده از عمق معین فانتوم معادل بافت تومورال پستان نشاندار شده با ماده فلئورسنت
مدل ارزیابی شدت سیگنال تابش شده از عمق معین فانتوم معادل بافت تومورال پستان نشاندار شده با ماده فلئورسنت
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های دندانی بر پایه (Bis- GMA+ TEGDEMA+ Sio2)پس از پخت با لیزر آرگون
بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های دندانی بر پایه (Bis- GMA+ TEGDEMA+ Sio2)پس از پخت با لیزر آرگون
| [Abstract-FA] | [XML] |

استخراج الگوی پروتئینی از داده‌طیف‌جرمی‌لیزری جهت تشخیص سرطان پستان با استفاده از الگوریتم داده‌کاوی
استخراج الگوی پروتئینی از داده‌طیف‌جرمی‌لیزری جهت تشخیص سرطان پستان با استفاده از الگوریتم داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی دو طول موج قرمز و مادون قرمز لیزر کم توان در درمان آکنه ولگاریس
بررسی اثربخشی دو طول موج قرمز و مادون قرمز لیزر کم توان در درمان آکنه ولگاریس
| [Abstract-FA] | [XML] |

Low Level Laser Therapy: Knowledge, Attitude and Practice among Physicians
بررسی میزان اطلاعات، چگونگی نگرش و عملکرد پزشکان عمومی ، پیرامون کاربردهای لیزر کم توان در پزشکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی نرم افزارLITCIT جهت شبیه سازی توزیع حرارت پرتو لیزر موهای زائد در بافت پوست
ارزیابی نرم افزارLITCIT جهت شبیه سازی توزیع حرارت پرتو لیزر موهای زائد در بافت پوست
| [Abstract-FA] | [XML] |

تأثیر امواج فراصوت با شدت پائین بر تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان رت در محیط آزمایشگاهی
تأثیر امواج فراصوت با شدت پائین بر تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان رت در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [XML] |

سخن سردبیر
سخن سردبیر
| [Abstract-FA] | [XML] |

تأثیر امواج فراصوت با شدت پائین بر تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان رت در محیط آزمایشگاهی
تأثیر امواج فراصوت با شدت پائین بر تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان رت در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2006-3)


معانی برخی از واژه ها و پارامترهای کاربردی لیزر در پزشکی: نامه به سردبیر
معانی برخی از واژه ها و پارامترهای کاربردی لیزر در پزشکی: نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر لیزر کم توان هلیوم- نئون بر میزان ترشح سایتوکاینهای موثر بر پس زدن پیوند در محیط کشت
بررسی تاثیر لیزر کم توان هلیوم- نئون بر میزان ترشح سایتوکاینهای موثر بر پس زدن پیوند در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [XML] |

مدل سازی روش فوتودینامیک تراپی (PDT) در درمان سرطان پستان با پیشرفت قفسه سینه ای
مدل سازی روش فوتودینامیک تراپی (PDT) در درمان سرطان پستان با پیشرفت قفسه سینه ای
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی لیزر کم توان گالیوم آلومینیوم آرسناید 810nm در روند ترمیم تاندون در پای مرغ لگهورن
بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی لیزر کم توان گالیوم آلومینیوم آرسناید 810nm در روند ترمیم تاندون در پای مرغ لگهورن
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثر لیزر کم توان دیود با طول موجهای 685 و 830 نانومتر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی
بررسی اثر لیزر کم توان دیود با طول موجهای 685 و 830 نانومتر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی بستن زخم پوست با لیزر دیود و لحیم بیولوژیکی آلبومین سرم گاوی آغشته به ایندوسیانین سبز به صورت اتوماتیک
بررسی آزمایشگاهی بستن زخم پوست با لیزر دیود و لحیم بیولوژیکی آلبومین سرم گاوی آغشته به ایندوسیانین سبز به صورت اتوماتیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

جایگاه پژوهش در زمینه لیزر پزشکی: سخن سردبیر
جایگاه پژوهش در زمینه لیزر پزشکی: سخن سردبیر
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2005-12)


کاربرد لیزر کم توان به عنوان یکی از محرک های رشد سلولی در محیط کشت و حیوان آزمایشگاهی: نامه به سردبیر
کاربرد لیزر کم توان به عنوان یکی از محرک های رشد سلولی در محیط کشت و حیوان آزمایشگاهی: نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [XML] |

لیزر درمانی در درمان لنفادم پس از ماستکتومی
لیزر درمانی در درمان لنفادم پس از ماستکتومی
| [Abstract-FA] | [XML] |

درمان ویتیلیگو با استفاده از لیزر اکسایمر 308 نانومتر
درمان ویتیلیگو با استفاده از لیزر اکسایمر 308 نانومتر
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثر پرتو لیزر کم توان فروسرخ بر رده های سلولی خون محیطی در موش صحرایی با مغز استخوان سالم و مهار شده
بررسی اثر پرتو لیزر کم توان فروسرخ بر رده های سلولی خون محیطی در موش صحرایی با مغز استخوان سالم و مهار شده
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثر پرتو لیزر گالیوم آلومینیوم آرسناید با طول موج 810nm بر تحرک، سرعت و میرایی اسپرم
بررسی اثر پرتو لیزر گالیوم آلومینیوم آرسناید با طول موج 810nm بر تحرک، سرعت و میرایی اسپرم
| [Abstract-FA] | [XML] |

ترمیم عصب سیاتیک آسیب دیده با استفاده از لیزر کم توان هلیوم-نئون در یک مدل تجربی
ترمیم عصب سیاتیک آسیب دیده با استفاده از لیزر کم توان هلیوم-نئون در یک مدل تجربی
| [Abstract-FA] | [XML] |

اصلاح سطح آلیاژ تیتانیوم با لیزر Nd:YAG برای چسبندگی سلولهای استخوانی در کاربردهای ارتوپدی
اصلاح سطح آلیاژ تیتانیوم با لیزر Nd:YAG برای چسبندگی سلولهای استخوانی در کاربردهای ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2005-9)


بررسی تاثیر تابش لیزر کم توان هلیوم – نئون (8/632 نانومتر) بر میزان رد پیوند پوستی
بررسی تاثیر تابش لیزر کم توان هلیوم – نئون (8/632 نانومتر) بر میزان رد پیوند پوستی
| [Abstract-FA] | [XML] |

استفاده از لیزر در درمان بیماریهای شبکیه
استفاده از لیزر در درمان بیماریهای شبکیه
| [Abstract-FA] | [XML] |

درمان کارسینومای سلولهای بازال با استفاده از حساس کننده نوری سیستمیک فتوهم
درمان کارسینومای سلولهای بازال با استفاده از حساس کننده نوری سیستمیک فتوهم
| [Abstract-FA] | [XML] |

مدل‌سازی عملکرد سیستم برشنگاری لیزری در آشکار سازی تومور پستان
مدل‌سازی عملکرد سیستم برشنگاری لیزری در آشکار سازی تومور پستان
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثر پرتوی لیزر کم توان قرمز و مادون قرمز بر حساسیت تماسی ناشی از دی نیتروکلروبنزن (DNCB)
بررسی اثر پرتوی لیزر کم توان قرمز و مادون قرمز بر حساسیت تماسی ناشی از دی نیتروکلروبنزن (DNCB)
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثر لیزر کم توان در درمان میگرن: یک مطالعه مقدماتی
بررسی اثر لیزر کم توان در درمان میگرن: یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش تعداد جلسات درمانی لیزر در رفع موهای زائد با استفاده از لیزر الکساندرایت 755 نانومتر
نقش تعداد جلسات درمانی لیزر در رفع موهای زائد با استفاده از لیزر الکساندرایت 755 نانومتر
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2005-6)


تاثیر تابش لیزر کم توان بر ترمیم اعصاب محیطی و مرکزی: نامه به سردبیر
تاثیر تابش لیزر کم توان بر ترمیم اعصاب محیطی و مرکزی: نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاکرولیموس جلدی و لیزر اگزایمر 308 نانومتر: ترکیب سینرژیستیک در درمان ویتیلیگو
تاکرولیموس جلدی و لیزر اگزایمر 308 نانومتر: ترکیب سینرژیستیک در درمان ویتیلیگو
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی لیزر کم توان مادون قرمز در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو
بررسی اثربخشی لیزر کم توان مادون قرمز در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [XML] |

فتودینامیک درمانی با استفاده از متیلن بلو در درمان لیکن پلان دهانی
فتودینامیک درمانی با استفاده از متیلن بلو در درمان لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

لیزر درمانی در پیشگیری از موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
لیزر درمانی در پیشگیری از موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2005-3)


آیا لیزرهای کم توان در پیشگیری و درمان موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی موثرند؟ (نامه به سردبیر)
آیا لیزرهای کم توان در پیشگیری و درمان موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی موثرند؟ (نامه به سردبیر)
| [Abstract-FA] | [XML] |

لیزر تماسی: تکنولوژی جدید در جراحی مغز و اعصاب
لیزر تماسی: تکنولوژی جدید در جراحی مغز و اعصاب
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر تابش لیزر کم توان بر هیپرگلیسمی ناشی از ایزونیازید در مدل تجربی
تاثیر تابش لیزر کم توان بر هیپرگلیسمی ناشی از ایزونیازید در مدل تجربی
| [Abstract-FA] | [XML] |

نتایج و اختلالات حاصل از لیزیک برای تصحیح میوپی (نزدیک بینی) آستیگماتیسم
نتایج و اختلالات حاصل از لیزیک برای تصحیح میوپی (نزدیک بینی) آستیگماتیسم
| [Abstract-FA] | [XML] |

رفع موهای زاید با استفاده از لیزر دیود 800 نانومتر: بررسی فواصل درمانی 45، 60 و 90 روزه
رفع موهای زاید با استفاده از لیزر دیود 800 نانومتر: بررسی فواصل درمانی 45، 60 و 90 روزه
| [Abstract-FA] | [XML] |

اندازه گیری و مقایسه ضخامت سمان زینک فسفات آریادنت و زینک فسفات هاروارد با لیزر هلیوم-نئون به روش تداخلی اپتیکی
اندازه گیری و مقایسه ضخامت سمان زینک فسفات آریادنت و زینک فسفات هاروارد با لیزر هلیوم-نئون به روش تداخلی اپتیکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

کاربرد بیومتریال های زیست سازگار به عنوان انتشار دهنده در فتودینامیک درمانی
کاربرد بیومتریال های زیست سازگار به عنوان انتشار دهنده در فتودینامیک درمانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

داکریوسیستورینوستومی (DCR) از طریق بینی به کمک لیزر و میکروسکوپ
داکریوسیستورینوستومی (DCR) از طریق بینی به کمک لیزر و میکروسکوپ
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles