راهنمای نویسندگان

 مشخصات مقالات
مقالات اصیل پژوهشی (Research Articles) این مقالات باید شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، سهم نویسندگان منابع، چکیده به زبان انگلیسی، ضمائم (جداول، نمودارها و تصاویر) باشد.
مقالات مروری (Review Articles) یک مقاله مروری باید شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، سر تیترهای اولیه و ثانویه، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، سهم نویسندگان منابع و چکیده به زبان انگلیسی باشد. مقاله مروری از اشخاص صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند، بیشتر مورد پذیرش است.
مقالات مروری نظام مند (Systematic Review Articles): این نوع مقالات می‌توانند به صورت متاآنالیز، متاسنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می‌باشند. ساختار این مقالات مشابه مقالات مروری است.
 گزارش موردی (Case Report)  این نوع مقالات شامل موارد استثنایی دارای جنبه‌های آموزشی و تحقیقاتی است که در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ می‌گردد
ملاحظات
مقالات ترجیحاً با استفاده از نرم‌افزار Microsoft office Word ۲۰۰۷ و یا بالاتر نوشته شود.
 نوع و اندازه‌ حروف برای زبان فارسی با قلم B Nazanin و سایز ۱۴ و برای زبان انگلیسی Times New Roman و سایز ۱۲ باشد.
 عنوان: فونت ۱۴ پررنگ Bold
 سر فصل ها: فونت ۱۲ پررنگ Bold
عنوان
  1.  عنوان منعکس کننده محتوای مقاله باشد.
  2. مختصر و ساده و مفهوم باشد
  3. عنوان فرعی یا عنوان مختصر بوسیله دو نقطه (:) جدا شود.
مولف/ مولفین
  1.  نام نویسنده (گان) زیر سطر عنوان مقاله ذکر گردد.
  2. نویسنده مسؤول ( Corresponding author ) با علامت * متمایز شود
  3.  مشخصات کامل نویسنده (گان) شامل درجه علمی، رتبه علمی و وابستگی نویسندگان که شامل دانشگاه، دانشکده و یا موسسه تحقیقی مربوط به آنان است در پاورقی صفحه اول، درج گردد.
  4. آدرس الکترونیک نویسنده مسئول در پاورقی صفحه اول ذکر شود.
ماخذ مقاله
مقالات برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترا  در قسمت تشکر و قدردانی ذکر شود.
چکیده
چکیده مقاله ( اعم از فارسی و انگلیسی) در صفحه های مستقل به صورت سازمان یافته دارای ساختار ( structure ) حداکثر دارای۵۰۰ کلمه (با تاکید بر "مواد و روش ها" و "نتایج") بدون ذکر منابع و اختصارات و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوی مقاله و بصورت زیر باشد :
  اهداف ( Objectives )
  این بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه باشد. اهداف جملاتی روشن، قابل اندازه گیری( در مطالعات کمی ) یا قابل دستیابی باشد و در همه قسمت های مقاله یکسان استفاده گردد.
 مواد و روش ها ( Methods & Materials )
    باید شامل اطلاعات کلی در مورد نوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع آوری داده ها و زمان و نوع مداخله باشد.
 روش آماری و نرم افزار آماری مورد استفاده ذکر شود.

 یافته ها ( Results )
  در ابتدای یافته ها، مشخصات اصلی جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی شامل سن(میانگین و انحراف معیار) و جنس ذکر گردد.
در مطالعات کمی، یافته ها متناسب با هدف مطالعه با ذکر آماره های توصیفی (میانگین و انحراف معیار / درصد) و استنباطی شامل نتایج و شاخص های آماری بیان گردد. در مطالعات کیفی یافته های اصلی بصورت طبقه بندی شده بر اساس روش مورد مطالعه ذکر شود.

 نتیجه گیری ( Conclusions )
  این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه های محقق، کاربردهای بخش یافته ها یا نتایج در رشته تخصصی بیان گردد.
 کلید واژه ها ( Keywords )
  بین ۱۰- ۳ واژه اصلی و واژه های کلیدی در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی باشد و با یکدیگر مطابقت داشته باشد.
    کلید واژه ها به صورت مخفف و اختصار نوشته نشود مثلا:  ADL
  مگر اینکه بعد از ذکر کامل عبارت، در داخل پرانتز آورده شود مثلا:   Activity of Daily Living (ADL)
  کلید واژه ها با استفاده از نقطه ویرگول ( ؛ ) از یکدیگر جدا شوند.
کد اخلاق و  IRCT
  با توجه به الزامی بودن اختصاص کد مصوبه کمیته اخلاق به تمامی طرح های پژوهشی مورد بررسی در کمیته، لازم است در مقالات منتج از طرح های پژوهشی به کد ذی ربط استناد گردد. در غیر این صورت این مقالات قابل چاپ نخواهد شد در موارد مطالعه کارآزمایی بالینی، ذکر کد IRCT  ثبت شده در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی به آدرس www.irct.ir  ضروری است.
شایان ذکر است، مقالاتی مانند نامه به سردبیر و مروری(روایتی و نظام مند)، نیاز به ارائه شناسه اخلاق ندارند. موسسات و دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی نیز موظف به ذکر کد اخلاق مصوبه در کارگروه/کمیته اخلاق در پژوهش موسسه مربوطه می باشند.
  متن اصلی مقاله
  متن اصلی مقاله شامل: مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، سهم نویسندگان و منابع می‌باشد.
  مقدمه
  مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم لازم است به نوع، توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه نمایند. این اصول در مطالعات کمی و کیفی تفاوتی ندارند
  مواد و روش ها
  یکی از بخش های مهم مقاله که بیانگر استحکام و دقت مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در روش مطالعه بیان می‌گردد. با توجه به تفاوت­های روش شناسی مطالعات کمی و کیفی
  ضروری است که در این قسمت نوشته شود که کدام کمیته اخلاق(در صورت وجود، شماره تاییدیه کمیته اخلاق) این پژوهش را تایید نموده است.
  یافته‌ها
  یکی دیگر از بخش های مهم مقاله که آینه تمام نمای دستاورد مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در بخش یافته ها بیان می‌گردد.   
  بحث و نتیجه گیری
  بحث باید حاوی جمع بندی و نتیجه گیری از یافته ها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف یا سوال های پژوهش باشد و در انتها  نتیجه گیری باید شامل جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی یا فرضیه یا سؤال اصلی پژوهش باشد. لذا  مقاله با یک نتیجه‌گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع‌بندی گردد و موارد کاربرد یافته ها، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری آن مورد توجه قرار گیرد. و در آخر پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها در این بخش قابل طرح می‌باشد.
  تشکر و قدردانی
  در این قسمت از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده‌اند قدردانی می گردد.
سهم نویسندگان
در این قسمت لازم است سهم و نقش هریک از نویسندگان در تنظیم مقاله مشخص شود.
  منابع
منابع به روش ونکوور تنظیم گردد. به طوری که ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می‌گردند . در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع داخل پرانتز درج شود. کلیه منابع به زبان انگلیسی می باشد.
مثال:   
  

الف - منابع انگلیسی بصورت مقاله
نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان کامل مقاله، نام مجله، سال انتشار، شماره مجله: صفحه شروع و ختم مقاله. مثال:
Heaney D، Wyke S، Wilson P، Elton R، et al. Assessment of impact of information booklets on use of healthcare services: randomized controlled trial. British Medical Journal ۲۰۰۱۳۲۲۱۲۱۸-۱۲۲۲
ب - منابع انگلیسی بصورت کتاب
نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل کتاب، شماره چاپ، نام ناشر،محل یا شهر نشر کتاب، سال انتشار، مثال :
Beaglehole R، Bonita R، Kjell Strom T. Basic Epidemiology. ۱st Edition، WHO: Geneva، ۱۹۹۳
ج - در صورت استفاده از کتاب انگلیسی دارای چند فصل که هر فصل، نویسنده یا نویسندگانی مجزا دارد و منظور مقاله تنها اشاره به یکی از فصول کتاب است، به ترتیب زیر عنوان منبع ذکر گردد:
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده فصل مربوطه، عنوان فصل، نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اصلی کتاب، عنوان کامل کتاب، شماره چاپ، نام ناشر: محل انتشار کتاب، سال انتشار: صفحه شروع و ختم مطلب. مثال:
Read JL. The New era of quality-of-life assessment. In: Walker SR، Rosser RM، eds. Quality of Life Assessment. Key issues in the ۱۹۹۰s Kluwer Academic Publishers: The Netherland، ۱۹۹۳
لازم به ذکر است، در تمامی موارد بالا، در صورت تعدد نویسندگان، نام شش نویسنده اول به ترتیب ذکر شده، نام سایرین با عنوان “et al” ذکر گردد.
  توجه : با توجه به شرایط نمایه شدن مجلات علمی و پژوهشی در پایگاههای اطلاعاتی معتبر دنیا لازم است تمام منابع فارسی به زبان انگلیسی آوا نویسی شوند. برای نوشتن عنوان مقاله یا کتاب فارسی از عنوان چکیده انگلیسی همان مقاله در مجله ای که چاپ شده و عنوان انگلیسی کتاب که در پشت آن درج شده استفاده گردد.
شایان ذکر است هرگونه تغییر درخواستی در آدرس و مشخصات نویسندگان صرفاً تا پیش از انتشار امکان پذیر است.

 
 

دفعات مشاهده: 189 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی - پژوهشی لیزر پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Lasers in Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb